Disclaimer

Eenmanszaak Digital Vastgood, met KvK-nummer 60973773, hierna “fitafvallen.nl” wil u
hartelijk welkom heten op https://www.fitafvallen.nl. Door deze website te gebruiken
stemt u in met deze disclaimer. Fitafvallen.nl kan de inhoud van de website en deze
disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van
deze website is door Fitafvallen.nl zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de
website is op eigen risico. Fitafvallen.nl zal zich naar haar beste vermogen inspannen
om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in
dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van
diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Fitafvallen.nl is niet aansprakelijk
voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van
(informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of de door
fitafvallen.nl verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico.
Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst
tussen u en Fitafvallen.nl tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort
AcneShop.nl dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar info@fitafvallen.nl.
U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele
Eigendomsrechten van fitafvallen.nl of die van licentiegevers. Fitafvallen.nl behoudt
zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming
voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen
kunt u altijd via info@fitafvallen.nl aanvragen.

Mocht het zo zijn dat Fitafvallen.nl per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door
het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het Fitafvallen.nl weten via
info@fitafvallen.nl. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden,
worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat Fitafvallen.nl verplicht is tot
enige schadevergoeding.

Fitafvallen.nl behoudt zich het recht voor de op de website aangeboden informatie,
met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen zonder hiervan nadere
aankondiging te doen. Daarom wordt aangeraden regelmatig na te gaan of de via deze
website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is
gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht ban toepassing. Alle
geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting
worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.